Privacyreglement

Onze zorgverleners houden, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische gegevens. Op deze registratie is de wet op bescherming van persoonsgegevens (WGBO) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard gaat uw zorgverlener zorgvuldig om met uw gegevens. Naast de verplichting voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbeheer is een aantal regels vastgelegd in dit Privacyreglement.

De praktijk draait op software van MijnDIAd. Deze software is beveiligd met een wachtwoord en een 2 staps verificatie en wordt beheerd door een software-leverancier, waarmee de praktijk een verwerker overeenkomst heeft.

De facturen worden per e-mail verstuurd. Als u akkoord gaat met het privacyreglement gaat u akkoord met het versturen van de factuur per e-mail.

Behalve de therapeut die u behandeld heeft ook een beperkt aantal personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, en eventuele administratieve krachten. Al deze personen hebben geheimhoudingsplicht.

U hebt het recht om de vastgelegde gegevens in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alle gegevens die met de behandeling te maken hebben worden in het medisch dossier opgeslagen.
Teneinde de medische zorg verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat meedelen aan uw therapeut.

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt aan de onderzoeker wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan de naaste familie.

Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen bovengenoemde groep mensen deze gegevens in kan zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.